نویسنده = بابک خیرخواه
افزایش ماندگاری میوه با استفاده از فیلترهای بیولوژیکی در مدت ذخیره‌سازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 45-53

10.30495/qafj.2021.1944230.1015

اشرف کریمی نیک؛ بابک خیرخواه؛ حسام زنده دل مقدم