نویسنده = داود هاشم آبادی
تأثیر شرایط و دمای خشک‌کردن روی کیفیت میوه فندق (Corylus avellana)

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 33-44

10.30495/qafj.2021.1943058.1012

بهزاد کاویانی؛ داود هاشم آبادی؛ سارا خیاطی بابایی؛ زهرا یوسفی