نویسنده = مریم بیگمی
مروری بر باکتری های بیماری زا ماهی و تاثیر گیاهان دارویی بر روی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.30495/qafj.2022.1964290.1033

سعیده سعیدی؛ مهدی جهانتیغ؛ مریم بیگمی؛ زهرا بیگمی


مروری بر سموم آلفا توکسین در ایران

دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 29-50

10.30495/qafj.2022.1950064.1021

سعیده سعیدی؛ مریم بیگمی؛ راضیه بهزادمهر


مروری بر تشکیل بیوفیلم و کوروم سنسینگ در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 16-30

10.30495/qafj.2022.1950481.1022

راضیه بهزادمهر؛ مریم بیگمی؛ سعیده سعیدی