نویسنده = پریسا علی احمدی پور
بررسی تاثیر نانوذرات FMBO بر ساختار و مورفولوژی نانوالیاف کامپوزیتی PVDF/FMBO

دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 51-63

10.30495/qafj.2022.1960541.1030

پریسا علی احمدی پور؛ دادخدا غضنفری؛ رسول جمشیدی گوهری