کلیدواژه‌ها = زیتون
بررسی کیفیت محصول زیتون صادراتی و تاثیر آن در عرضه بازار جهانی

دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 81-96

10.30495/qafj.2022.1955594.1026

سمانه لاجوردی؛ شعبانعلی خوشکارمقدم