کلیدواژه‌ها = عملکرد گیاه
تأثیر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر پارامترهای رشدی دو رقم نهال پسته

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-72

10.30495/qafj.2021.685563

نغمه باقری؛ نجمه یزدانپناه؛ ناصر صداقتی