کلیدواژه‌ها = زینک فسفات
گزارش یک مورد مسمومیت با زینک فسفاید با علایم نادر

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 31-35

10.30495/qafj.2022.1949908.1020

خدیجه سراوانی؛ انته آ رمضان نژاد؛ ایده برادران کیال