تعداد مقالات: 21

mmmm
1. بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از نمونه‌های شیر گاو به روش RAPD-PCR

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-16

10.30495/qafj.2021.685558

حکیمه قلعه خانی؛ معصومه حاجی رضایی؛ آرتادخت توکلی


6. مروری بر تشکیل بیوفیلم و کوروم سنسینگ در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 16-30

10.30495/qafj.2022.1950481.1022

راضیه بهزادمهر؛ مریم بیگمی؛ سعیده سعیدی


7. تاثیر ریزوباکترهای محلول کننده فسفات بر رشد ذرت در مرحله ی رویشی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-29

10.30495/qafj.2021.685559

فرزانه محمدی؛ فرخ رخ بخش زمین؛ سیدمحمدرضا خشرو


10. گزارش یک مورد مسمومیت با زینک فسفاید با علایم نادر

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 31-35

10.30495/qafj.2022.1949908.1020

خدیجه سراوانی؛ انته آ رمضان نژاد؛ ایده برادران کیال


11. تأثیر شرایط و دمای خشک‌کردن روی کیفیت میوه فندق (Corylus avellana)

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 33-44

10.30495/qafj.2021.1943058.1012

بهزاد کاویانی؛ داود هاشم آبادی؛ سارا خیاطی بابایی؛ زهرا یوسفی


14. افزایش ماندگاری میوه با استفاده از فیلترهای بیولوژیکی در مدت ذخیره‌سازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 45-53

10.30495/qafj.2021.1944230.1015

اشرف کریمی نیک؛ بابک خیرخواه؛ حسام زنده دل مقدم


15. کاربرد بیوسورفکتانت‌ها در نگهداری مواد غذایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 46-56

10.30495/qafj.2022.1948834.1018

علی صالحی نسب؛ آسیه صابر نژاد؛ مهدی حسن شاهیان


19. تأثیر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر پارامترهای رشدی دو رقم نهال پسته

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-72

10.30495/qafj.2021.685563

نغمه باقری؛ نجمه یزدانپناه؛ ناصر صداقتی


21. مروری بر سموم آلفا توکسین در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.30495/qafj.2022.1950064.1021

سعیده سعیدی؛ مریم بیگمی؛ رضوانه بهزادمهر