دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

mmmm

مقاله پژوهشی

تأثیر پوشش نانومرکب بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولز بر کیفیت داخلی و ریخت‌شناسی پوسته تخم‌مرغ طی دوره نگهداری در شرایط محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30495/qafj.2022.1952893.1025

علی اکبر شریفی؛ داریوش خادمی شورمستی


بررسی فعالیت ضد میکروبی پپرین جدا شده از فلفل سیاه بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از حلق و بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.30495/qafj.2022.1964571.1034

سعیده سعیدی؛ رضوانه بهزادمهر؛ مهدی جهانتیغ؛ زهرا بیگمی


مروری بر باکتری های بیماری زا ماهی و تاثیر گیاهان دارویی بر روی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.30495/qafj.2022.1964290.1033

سعیده سعیدی؛ مهدی جهانتیغ؛ مریم بیگمی؛ زهرا بیگمی