دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

mmmm

مقاله پژوهشی

تأثیر پوشش نانومرکب بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولز بر کیفیت داخلی و ریخت‌شناسی پوسته تخم‌مرغ طی دوره نگهداری در شرایط محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30495/qafj.2022.1952893.1025

علی اکبر شریفی؛ داریوش خادمی شورمستی