تاثیر ریزوباکترهای محلول کننده فسفات بر رشد ذرت در مرحله ی رویشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

امروزه کاربرد کودهای زیستی به­عنوان جانشین کود­های شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از برخی گونه­های انتروباکتر با قدرت افزایش رشد گیاهی به­صورت مستقیم و غیرمستقیم، در کودهای زیستی گزارش شده­اند. تحقیق حاضر با هدف جدا کردن انتروباکترهای محلول­کننده فسفات و ارزیابی اثر آن­ها بر رشد ذرت صورت پذیرفت. بر این اساس پس از جداسازی کلنی­های خالص، آزمایش­های شناسایی بیوشیمیایی در محیط­های اسپربر و اکسید روی انجام و در ادامه سایر ویژگی­ها مانند تولید آمونیاک و سیانید هیدروژن، تثبیت نیتروژن، احیاء نیترات و میزان مقاومت آن­ها در برابر عوامل محیطی نیز ارزیابی گردید. بر این اساس، 42 جدایه باکتری قابلیت محلول­سازی فسفات را داشتند. 5 نژاد با بهترین نتایج از آزمون­های برون­تنی و درون­تنی جهت ادامه تحقیق مدنظر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از16SrRNA  نژاد­های فوق، تحت عناوین انتروباکتر کلواکه، انتروباکتر هرموچی و گونه­ای از انتروباکتر شناسایی شدند. همه نژاد­ها توانایی انحلال فسفات و روی و توانایی تحمل نمک تا 7% و رشد در اسیدیته 5 تا 9 و قابلیت رشد در دماهای 4 تا 40 درجه سانتی­گراد را دارا بودند و بر اساس آزمون گلدان به طور قابل­ملاحظه­ای باعث افزایش ارتفاع ساقه و طول ریشه گردیدند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون­های فوق، ظرفیت قابل توجه ایزوله­های ریزوسفری ذرت مشهود می­باشد و نمایانگر پتانسیل زیاد این نژاد­ها جهت کاربرد در تولید کود­های زیستی است.

کلیدواژه‌ها


1-Fathi A. Effect of phosphate solubiliz-ation microorganisms and plant growth promoting rhizobacteria on yield and yield components of corn. Scientia Agric-ulturae. 2017;18(3):66-9. 2-Rosas SB, Rovera M, Andres J, Correa N, editors. Effect of phosphorous solubil-izing bacteria on the rhizobia-legume simbiosis. First international meeting on microbial phosphate solubilization. Spri-nger;2007. 3-Zaidi A, Khan MS. Co-inoculation effe-cts of phosphate solubilizing microorga-nisms and Glomus fasciculatum on green gram-Bradyrhizobium symbiosis. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2006;30(3):223-30. 4-Roesti D, Gaur R, Johri B, Imfeld G, Sharma S, Kawaljeet K, et al. Plant growth stage, fertiliser management and bio-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizob-acteria affect the rhizobacterial commu-nity structure in rain-fed wheat fields. Soil Biology and Biochemistry. 2006; 38(5):1111-20. 5-Rudresh D, Shivaprakash M, Prasad R. Effect of combined application of Rhizo-bium, phosphate solubilizing bacterium and Trichoderma spp. on growth, nutrient uptake and yield of chickpea (Cicer aritenium L.). Applied soil ecology. 2005;28(2):139-46. 6-Nagaraju Y, Triveni S, Subhashreddy R, Jhansi P. Biofilm formation of zinc solu-bilizing, potassium releasing bacteria on the surface of fungi. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017;6(4):2037-47. 7-Shakeela S, Padder S, Bhat Z. Isolation and characterization of plant growth pro-moting rhizobacteria associated with me-dicinal plant Picrorhiza Kurroa. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2017;6(3):157-68. 8-Ramachandran K, Srinivasan V, Hamza S, Anandaraj M, editors. Phosphate solu-bilizing bacteria isolated from the rhizos-phere soil and its growth promotion on black pepper (Piper nigrum L.) cuttings. First international meeting on microbial phosphate solubilization. Springer;2007. 9-Rokhbakhsh-Zamin F, Sachdev D, Kaze-mi-Pour N, Engineer A, Pardesi KR, Zinjarde S, et al. Characterization of pla-nt-growth-promoting traits of Acineto-bacter species isolated from rhizosphere of Pennisetum glaucum. Journal of Micr-obiology and Biotechnology. 2011;21(6): 556-66. 10-Singh R, Pandey D, Kumar A, Singh M. PGPR isolates from the rhizosphere of vegetable crop Momordica charantia: ch-aracterization and application as bio-fertilizer. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017;6(3):1789-802. 11-Moustaine M, Elkahkahi R, Benbo-uazza A, Benkirane R, Achbani E. Effect of plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) inoculation on growth in tomato (Solanum lycopersicum L.) and character-ization for direct PGP abilities in Mor-occo. International Journal of Environ-ment, Agriculture and Biotechnology. 2017;2(2):238708. 12-Mandal S, Dutta P, Majumdar S. Plant growth promoting and antagonistic act-ivity of Bacillus strains isolated from rice rhizosphere. International Journal of Pha-rma and Bio Sciences. 2017;8:408-15. 13-Shruti K, Arun K, Yuvneet R. Potential plant growth-promoting activity of rhizo-bacteria Pseudomonas sp in Oryza sativa. Journal of Natural Product and Plant Resource. 2013;3(4):38-50. 14-Paul EA. Soil Microbiology, Ecology, and Biochemistry. Academic Press;2007. 15-Zabihi H, Savabghi GH, Khavazi K, Ganjali A. Response of wheat growth and yield to application of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of phosphorus fertilization. Iranian jou-rnal of field crops research. 2009;7(1):41-51. [In Persian] 16-Gammack SM, Paterson E, Kemp JS, Cresser MS, Killham K. Factors affecting the movement of microorganisms in soils. Soil biochemistry. 1992;7:263-305. 17-Farooq N, Raheem A, Ali B. Water-borne Escherichia coli: Biosafety and screening as plant growth promoting rhiz-obacteria. Journal of pure and applied microbiology. 2014;8(5):3963-71. 18-De Gregorio PR, Michavila G, Ricci-ardi Muller L, de Souza Borges C, Pom-ares MF, Saccol de Sá EL, et al. Ben-eficial rhizobacteria immobilized in nan-ofibers for potential application as soy-bean seed bioinoculants. Plos one. 2017; 12(5):e0176930. 19-Katiyar D, Hemantaranjan A, Singh B, Malakar AK. Isolation and characte-rization of plant growth promoting rhizo-bacteria Enterobacter hormaechei and their suppression efficacy against Collet-otrichum falcatum in combination with Chitosan. International Journal of Plant & Soil Science. 2017:1-12. 20-de Lillo A, Ashley FP, Palmer RM, Munson MA, Kyriacou L, Weightman AJ, et al. Novel subgingival bacterial phylotypes detected using multiple univ-ersal polymerase chain reaction primer sets. Oral Microbiol Immunol. 2006; 21(1):61-8. 21-Frank JA, Reich CI, Sharma S, Wei-sbaum JS, Wilson BA, Olsen GJ. Critical evaluation of two primers commonly used for amplification of bacterial 16S rRNA genes. Applied and environmental microbiology. 2008;74(8):2461-70. 22-Palkova L, Tomova A, Repiska G, Babinska K, Bokor B, Mikula I, et al. Evaluation of 16S rRNA primer sets for characterisation of microbiota in paedi-atric patients with autism spectrum disorder. Scientific Reports. 2021;11(1): 6781. 23-Sunithakumari K, Devi SP, Vasandha S. Zinc solubilizing bacterial isolates from the agricultural fields of Coimba-tore, Tamil Nadu, India. Current Science. 2016:196-205.