بررسی آلودگی شیرهای محلی کرمان به لیستریا مونوسیتوژنز به روش‌های فنوتیپی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

لیستریا مونوسیتوژنز باکتری گرم مثبت و عامل بیماری لیستریوز در انسان و حیوان است و در بیشتر مواد غذایی از جمله لبنیات و شیر حضور دارد. این باکتری در گاو موجب سقط جنین و ورم پستان و در انسان منجر به مسمومیت غذایی شده و می­تواند در افراد پرخطر مانند زنان باردار، جنین و نوزاد تازه متولد شده به صورت مننژیت سپتی سمی مشاهده گردد. وجود این باکتری به عنوان شاخص بهداشتی و آلودگی در شیر تلقی می­شود. در این تحقیق 50 نمونه شیر خام و غیرپاستوریزه موجود در سطح شهر کرمان جمع­آوری و با رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاه منتقل گردید. کشت بر روی محیط کشت اختصاصی لیستریا انجام و شناسایی فنوتیپی صورت پذیرفت. جهت شناسایی مولکولی، DNA باکتری­های شناسایی شده به روش فنوتیپی، با استفاده از کیت تجاری استخراج گردید و تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز با کاربرد کیت IGF اختصاصی شناسایی این باکتری از شرکت ایرانیان ژن فن­آوران صورت پذیرفت. محصول پی­سی­آر با ژل یک درصد الکتروفورز گردید و باندهای اختصاصی مشاهده گردید. نتایج نشان داد 30 و 27 نمونه از شیرهای غیرپاستوریزه به ترتیب بر اساس روش‌های انجام شده، کشت و پی‌سی‌آر نسبت به لیستریا مونوسیتوژنز آلودگی نشان دادند. این امر توجه و رعایت شرایط بهداشتی را در طی مراحل تولید و تهیه شیر و ضرورت استفاده از شیر پاستوریزه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1-Zucali M, Bava L, Colombini S, Brasca M, Decimo M, Morandi S, Tamburini A, Crovetto GM. Management practices and forage quality affecting the contamination of milk with anaerobic spore‐forming bacteria. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2015;95(6):302-1294. 2-Komora N, Maciel C, Pinto CA, Ferreira V, Brandão TR, Saraiva JM, Castro SM, Teixeira P. Non-thermal approach to Listeria monocytogenes inactivation in milk: The combined effect of high pre-ssure, pediocin PA-1 and bacteriophage P100. Food microbiology. 2020;86: 103315. 3-Huang HW, HMlung YH, change Y, Ang BB, and Wang CY. Inactivation of path-ogenic Listeria monocytogenes in Raw Milk by High Hydrostatic pressure. Foo-dborne pathogens and disease. 2015;12: 139-144. 4-Wiesmayr S, Tabarelli W, Stelzmueller I, Nachbaur D, Boesmueller C, Wykypiel H, Pfausler B, Margreiter R, Allerberger F, Bonatti H. Listeria meningitis in transplant recipients. Wiener Klinische Wochens-chrift. 2005;117(5):33-229. 5-Vanegas MC, Vásquez E, Martinez AJ, Rueda AM. Detection of Listeria monocy-tegenes in raw whole milk for human consumption in Colombia by Real-time PCR. Food Control. 2009;20(4):2-430. 6-Allerberger F. Listeria: growth, phenoty-pic differentiation and molecular micro-biology. FEMS Immunology & Medical Microbiology. 2003;35(3):9-183. 7-Jamali H, Chai LC, Thong KL. Detection and isolation of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods with various selective culture media. Food con-trol. 2013;32(1):19-24. 8-Narrows J, Moradi Bidhendy S, Shafiee M. Detection of actA gene in Listeria monocytogenes isolated from dairy produ-cts. Journal of Microbial World. 2013; 6(3):5-46. 9-Shamloo Aghakhani E, Jalali M, Mirlohi M, Abdi Moghadam Z, Shamloo Aghak-hani E, Maracy MR, Yaran M. Prevalence of Listeria species in raw milk supplied in Isfahan. Journal of Isfahan Medical Sch-ool. 2012;204:36-1355. [In Persian] 10-Vivant AL, Garmyn D, Piveteau P. Listeria monocytogenes, a down-to-earth pathogen. Frontiers in cellular and infec-tion microbiology. 2013;28(3):87. 11-Canham LJ, Manara A, Fawcett J, Rolinski M, Mortimer A, Inglis KE, Cottrell DA. Mortality from Listeria mon-ocytogenes meningoencephalitis follow-ing escalation to Alemtuzumab therapy for relapsing-remitting Multiple Sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders. 2018;24:38-41. 12-Conly JM, Johnston BL. Listeria: a persistent food-borne pathogen. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. 2008;19(5):8-327. 13-Centers for Disease Control and Prev-ention (CDC). Outbreak of Listeria mon-ocytogenes infections associated with pas-teurized milk from a local dairy-Mas-sachusetts, 2007. MMWR. Morbidity and mortality weekly report. 2008;57(40):100-1097. 14-Reda WW, Abdel-Moein K, Hegazi A, Mohamed Y, Abdel-Razik K. Listeria monocytogenes: An emerging food-borne pathogen and its public health implica-tions. The Journal of Infection in Devel-oping Countries. 2016;10(02):54-149. 15-Nightingale KK, Schukken YH, Nighti-ngale CR, Fortes ED, Ho AJ, Her Z, Grohn YT, McDonough PL, Wiedmann M. Ecology and transmission of Listeria mon-ocytogenes infecting ruminants and in the farm environment. Applied and environm-ental microbiology. 2004;70(8):67-4458. 16-Jalali M, Abedi D. Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. International Journal of Food Microbio-logy. 2008;122(3):40-336. [In Persian] 17-Moshtaghi H, Mohamadpour AA. Incid-ence of Listeria spp. in raw milk in Shahrekord, Iran. Foodborne pathogens and disease. 2007;4(1):10-107. [In Pers-ian] 18-Rahimi E, Ameri M, Momtaz H. Prev-alence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from milk and dairy products in Iran. Food Control. 2010;21(11):52-1448. 19-Rahimi E, Momtaz H, Sharifzadeh A, Behzadnia A, Ashtari M, Esfahani S, et al. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from traditional dairy products in Chahar Mahal & Bak-htiyari, Iran. Bulgarian Journal of Veter-inary Medicine. 2012;15(2):22-115. 20-Mahmoodi MM. Occurrence of Listeria monocytogenes in Raw Milk and Dairy Products in Noorabad, Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2010; 9(1):9-16. [In Persian] 21-Rahimian Zarif B. Search for Listeria monocytogenes in raw and pasteurized milk of Kurdistan province, clinical studies of large animals (veterinary). Journal of Large Animal Clinical Science Research (Journal of Veterinary Medi-cine). 2009;9:71-76. 22-Abdi Moghadam Z, Shamloo E, Morta-zavian AM, Atefi M. Prevalence of List-eria species in raw milk and traditional dairy products in Isfahan. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Industries. 2015;9:74-82. 23-Shamloo E, Jalali M, Mirlohi M, Madani G, Metcalf D, Merasi MR. Prevalence of Listeria species in raw milk and traditional dairy products in Isfahan, Iran. Intern-ational Journal of Environmental Health Engineering. 2015;4(1):1.