تأثیر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر پارامترهای رشدی دو رقم نهال پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف غلظت منیزیم آب آبیاری بر ویژگی­های رویشی نهال‌های پسته، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با دو فاکتور و در سه تکرار در پژوهشکده پسته کشور واقع در شهرستان رفسنجان اجرا شد. فاکتور اول (اصلی) شامل: پایه‌های پسته در دو سطح بادامی زرند و قزوینی و فاکتور دوم (فرعی) شامل سطوح مختلف غلظت منیزیم آب آبیاری در پنج سطح (صفر، 5/0، 1، 2 و 3 میلی‌مولار منیزیم از منبع سولفات منیزیم) بود. قبل از شروع اعمال تیمار‌ها (پایان هفته هشتم) و بعد از گذشت 6 ماه از شروع تیمار‌ها، برخی صفات رویشی نهال‌های پسته شامل ارتفاع ساقه، قطر ابتدایی و انتهایی ساقه، وزن خشک کل نهال‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین افزایش رشد رویشی طول و قطر ابتدایی و انتهایی ساقه نهال‌ها در غلظت 5/0 و 1 میلی‌مولار منیزیم آب آبیاری رخ داده و با افزایش غلظت منیزیم به بالاترین سطح آن (3 میلی‌مولار منیزیم)، مقدار صفات یادشده به‌ترتیب 44/1 سانتی‌متر و 16/0 و 22/0 میلی‌متر نسبت به بالاترین حد رشد کاهش نشان داد. در هر دو پایه پسته، بیشترین وزن خشک کل در غلظت 5/0 و 1 میلی‌مولار منیزیم مشاهده شد. با افزایش غلظت منیزیم به 3 میلی‌مولار، وزن خشک کل کاهش یافت. یافته­های این پژوهش روشن ساخت که غلظت 5/0 تا 1 میلی‌مولار، بهترین حد غلظت منیزیم در آب آبیاری برای رشد بهینه دانهال­های دو پایه پسته مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


1-Mirmohamadi Meybodi M, Ghareh-yazi B. 2003. Physiological and salin-ity aspects of plant salinity stress, Isfahan University of Technology pu-blishing Center. 274. [In Persian] 2-Mozaffari V. 2005. The Role of Pota-ssium, Calcium and Zinc in pistachio dieback disease control. Thesis, Dep-artment of Soil Science. School of Agriculture. Tarbiat Modares Univ-ersity. Tehran. [In Persian] 3-Talebi M. 2008. The effect of zinc and salinity on growth, chemical composition and vascular tissue in two pistachio cultivars, Master The-sis, Department of Soil Science, Fac-ulty of Agriculture, Valiasr Univer-sity, Rafsanjan. [In Persian] 4-Abtahi AS. Karimian NA. 1995. Seedling of two pistachio cultivars response to the amount and type of soil salinity under greenhouse condi-tion. The 4th Iranian Soil Science. 128-129. [In Persian] 5-Sepaskhah AR. Karimi-Goghari S. Shallow groundwater contribution to pistachio water use. Agricultural wat-er management. 2005;72(1):69-80. 6-Parsa AA, Karimian N. Effects of sodium chloride on seedling growth of two major varieties of Iranian Pistachio (Pistacica vera L.), Journal of Horticultural Science. 1975;50:41-46. 7-Morant-Manceau A, Pradier E, Tre-mblin G. Osmotic adjustment, gas exchanges and chlorophyll fluoresce-ence of a hexaploid triticale and its parental species under salt stress. Journal of Plant Physiology. 2004; 161(1):25-33. 8-Dehghani F. 2013. Effect of calcium to magnesium ratio of irrigation water on soil chemical properties and pist-achios grown in saline conditions. Ph.D. Thesis. Tarbiat Modares Unive-rsity. Tehran. [In Persian] 9-Grattan SR, Grieve CM. Mineral nut-rient acquisition and response by plants grown in saline environments. Handbook of plant and crop stress, 1999;2:203-229. 10-Zad Salehi F, Mozaffari V, Tajabadi Pour A, Hokmabadi HK. Interaction of sodium and magnesium on some growth traits and chlorophyll pista-chio, perlite medium. Science and Technology of Greenhouse Culture. 2011;6:23-34. [In Persian] 11-Bahrampoor M, Ahmadi Moghad-am A, Mahmoodi S. Effect of soil magnesium sulfate on the content of calcium, magnesium, potassium and endomycoris intensity in pistachio cu-ltivar Badami. Journal of Teacher Training University. 2010;3:463-472. [In Persian] 12-Rajabi M, Roosta HR, Karimi HR, Hokmabadi H. Investigation of the Tolerance of Pistachio Rootstooks to Sodium Bicarbonate. Journal of Hor-ticultural Science. 2012;26(3):301-310. 13-Hokmabadi H, Arzani K, Dehghani Shurki Y, Panahi b. Response of rootstocks of Zarand almond, Sarakhs and Qazvini pistachio to high Boron and sodium chloride in irrigation water. Science and Technology of Agricultural and Natural Resources. 2003;7(4):11-24. [In Persian] 14-Asadollahi Z, Mozaffari V. The effect of salinity and manganese on the growth and chemical composition of pistachio seedlings (Pistacia vera L.) in perlite culture medium, Journal of Science and Technology of Gree-nhouse Culture. 2012;3(12):13-27. [In Persian] 15-Bana Kar H, Rahimian MH, Ranj-bar M, Shiran Tafti M. The Effect of irrigation with saline water on the shoot and root seedlings of five vari-eties of nuts Yazd province. Water in agricultural research. 2014;28(2):342-351. [In Persian] 16-Picchioni GA, Miyamoto S, Storey JB. Rapid testing of salinity effects on pistachio seedling rootstocks. Journal of the American Society for Horticu-ltural Science. 1991;116(3):555-559.