بررسی اثر کاهش سمیت آلودگی نفتی توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده نفت خام همزیست با شکم‌پا جداسازی شده از خلیج فارس بر روی کیفیت محصولات غذایی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

خلیج فارس مهمترین محیط دریایی در جهان است. زیرا سالانه حدود 25000 تانکر انتقال نفت در این خلیج فارس انجام می­شود و نشت و آلودگی نفت در این منطقه بسیار زیاد است. رابطه بین جانوران دریایی و باکتری­های تجزیه­کننده به خوبی درک نشده است. هدف از این مطالعه توصیف باکتری­های تجزیه­کننده نفت خام همزیست در شکم­پایان خلیج فارس است. این جانداران دریایی از جزیره خارک در خلیج فارس جمع­آوری شدند. باکتری­های تجزیه­کننده نفت خام همزیست پس از 4 دوره کشت با استفاده از غنی­سازی در محیط ONR7a از جانداران جمع­آوری شده جدا شدند. باکتری­های جدا شده با روش­های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. تجزیه نفت خام و اسپکتوفتومتری برای هر سویه تعیین شد. اثر کاهش سمیّت فلزات سنگین و مقدار کل هیدروکربن­های نفتی بر روی گوشت ماهی و میگو پرورشی توسط باکتری تجزیه­کننده بررسی شد. در این مطالعه، 2 سویه تجزیه­کننده نفت خام IAUK3585 و IAUK3586 از نمونه شکم­پا جداسازی شد. این سویه­ها مربوط به جنس و گونهThalassospira profundimaris بودند و سویه IAUK3586 بیشترین میزان تجزیه نفت خام را داشت. نتایج حاصل از اثر کاهش سمیّت فلزات سنگین و مقدار کل هیدروکربن­های نفتی ثابت کرد که مقدار کل هیدروکربن­های نفتی و فلزات سنگین در حوضچه با باکتری تجزیه­کننده در مقایسه با حوضچه بدون باکتری تجزیه­کننده و واجد آلودگی نفتی و حوضچه بدون هیچ یک از این شرایط بطور قابل­توجهی کاهش داشت. این نتیجه ثابت می­کند که باکتری تجزیه­کننده همزیست با شکم پا اثر قابل­توجهی روی افزایش کیفیت گوشت ماهی و میگو دارد.

کلیدواژه‌ها


1-Adeleye A, Nkereuwem M, Omokhudu G, Amoo A, Shiaka G, Yerima M. Effect of microorganisms in the bioremediation of spent engine oil and petroleum related environmental pollution. Journal of App-lied Sciences and Environmental Manag-ement. 2018;22(2):157-167. 2-Brinkmann CM, Marker A, Kurtböke DI. An overview on marine sponge-symbiotic bacteria as unexhausted sources for natu-ral product discovery. Diversity. 2017; 9(4):40. 3-Gregson BH, Metodieva G, Metodiev MV, McKew BA. Differential protein expression during growth on linear versus branched alkanes in the obligate marine hydrocarbon‐degrading bacterium Alcan-ivorax borkumensis SK2T. Environm-ental microbiology. 2019;21(7):2347-59. 4-Das N, Chandran P. Microbial degrad-ation of petroleum hydrocarbon contam-inants: an overview. Biotechnology resea-rch international. 2011;2011. 5-Adebusoye SA, Ilori MO, Amund OO, Teniola OD, Olatope S. Microbial degra-dation of petroleum hydrocarbons in a polluted tropical stream. World journal of Microbiology and Biotechnology. 2007; 23(8):1149-59. 6-Liu Y, Li C, Huang L, He Y, Zhao T, Han B, et al. Combination of a crude oil-degrading bacterial consortium under the guidance of strain tolerance and a pilot-scale degradation test. Chinese journal of chemical engineering. 2017;25(12):1838-1846. 7-Rahman K, Thahira-Rahman J, Lakshm-anaperumalsamy P, Banat IM. Towards efficient crude oil degradation by a mixed bacterial consortium. Bioresource techno-logy. 2002;85(3):257-61. 8-Ramakrishnan B, Megharaj M, Venkate-swarlu K, Sethunathan N, Naidu R. Mixt-ures of environmental pollutants: effects on microorganisms and their activities in soils. Reviews of Environmental Contam-ination and Toxicology Volume 211. 2011:63-120. 9-Bayat Z, Hassanshahian M, Hesni MA. Study the symbiotic crude oil-degrading bacteria in the mussel Mactra stultorum collected from the Persian Gulf. Marine pollution bulletin. 2016;105(1):120-4. 10-Alex A, Silva V, Vasconcelos V, Antu-nes A. Evidence of unique and generalist microbes in distantly related sympatric intertidal marine sponges (Porifera: Dem-ospongiae). PloS one. 2013;8(11):e80653.11-Glasl B, Bourne DG, Frade PR, Webs-ter NS. Establishing microbial baselines to identify indicators of coral reef health. Microbiology Australia. 2018;39(1):42-6. 12-Fakhrzadegan I, Hassanshahian M, As-kari Hesni M, Saadatfar A. A study of crude oil‐degrading bacteria from mang-rove forests in the Persian Gulf. Marine Ecology. 2019;40(2):e12544. 13-Roozbehani B, Mirdrikvand M, Moqa-dam SI, Khalifeh A. Effect of Pseudom-onas Bacteria Biosurfactants on Persian Gulf Crude Oil Water Contamination: Optimized Conditions of Effective Para-meters. American Journal of Oil and Che-mical Technologies. 2013;1:8-23. 14-Hassanshahian M, Zeynalipour MS, Musa FH. Isolation and characterization of crude oil degrading bacteria from the Persian Gulf (Khorramshahr provenance). Marine pollution bulletin. 2014;82(1-2):39-44. 15-Fuchsluger C, Preims M, Fritz I. Auto-mated measurement and quantification of heterotrophic bacteria in water samples based on the MPN method. Journal of Industrial Microbiology and Biotechno-logy. 2011;38(1):241-7. 16-Mehdi H, Giti E. Investigation of alkane biodegradation using the microtiter plate method and correlation between biofilm formation, biosurfactant production and crude oil biodegradation. International Biodeterioration & Biodegradation. 2008; 62(2):170-8.