گزارش یک مورد مسمومیت با زینک فسفاید با علایم نادر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پزشکی قانونی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت، سازمان پزشکی قانونی، پزشکی قانونی البرز، کرج، ایران

چکیده


زینک فسفاید یک نوع جونده کش، معمولا به صورت پودر خاکستری -سیاه رنگ است که بعلت قیمت ارزان و در دسترس بودن به صورت گسترده استفاده میشود. ممکن است به صورت تصادفی یا عمدی به قصد خودکشی یا دیگر کشی استفاده شود.
مورد ما یک آقای 38 ساله بود که 3 ساعت بعد از خوردن حدود 100 گرم مرگ موش حاوی زینک فسفات به قصد خودکشی با کاهش سطح هوشیاری و سیانوزمراجعه کرده بود. علایم اولیه بیمار شامل سیانوز تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، ضعف و بی حالی، تاری دید و درد شکمی ناحیه اپیگاستر و قسمت فوقانی و راست شکم بود. در سابقه قبلی بیمار سابقه دیابت و اختلال چربی خون، هایپرتنشن، هپاتیت و سل و تالاسمی مینور و بیماری عصبی را نداشت.
زینک فسفاید یک نوع مسمومیت تهدید کننده حیات است که آنتی دوت خاصی ندارد. در بیماران جوان با اسیدوز متابولیک و هایپوتنشن ناگهانی باید به مسمومیت با ترکیبات فسفاید از جمله زینک فسفاید فکر کرد . انجام یک رادیوگرافی شکمی میتواند به تشخیص زود هنگام کمک کند. درمان و احیای سریع میتواند به نجات جان بیماران کمک کند.

کلیدواژه‌ها


1- Haridas A, Mukker P, Hameed S, Ajith PG. Acute on chronic liver failure presen-tation of zinc phosphide poisoning: a concept elucidating case report. Intern-ational Journal of Research in Medical Sciences. 2017;4(6): 6-2494.
2- Yogendranathan N, Herath HM, Sivasu-ndaram T, Constantine R, Kulatunga A. A case report of zinc phosphide poisoning: complicated by acute renal failure and tubulo interstitial nephritis. BMC Pharm-acology and Toxicology. 2017;18(1):37.
3- Price NR, Dance SJ. Some biochemical aspects of phosphine action and resistance in three species of stored product beetles. Comparative biochemistry and physiology. Comparative pharmacology and toxicolo-gy. 1983;76(2): 81-277.
4- Ramezani Z, Babahajian A, Yousefine-jad V. Intravascular Hemolysis following Acute Zinc Phosphide Poisoning; a Case Report. Emergency. 2018;6(1).
5- Proudfoot AT. Aluminium and zinc phosphide poisoning. Clinical toxicology. 2009;47(2):89-100.
6- Sogut O, Baysal Z, Ozdemir B. Acute pulmonary edema and cardiac failure due to zinc phosphide ingestion. The Journal of emergency medicine. 2011;40(6):8-e117.
7- Sarma PS, Narula J. Acute pancreatitis due to zinc phosphide ingestion. Postgra-duate medical journal. 1996;72(846):8-237.
8- Ostadi A, Noshad H, Ghaffari AR, Banagozar A. Transient leukopenia in zinc phosphide poisoning. Journal of Clinical Research & Governance. 2014;3(1): 5-54.
9- Gökdemir MT, Kaya H, Söğüt O, Orak M, Üstündağ M, Karasu M. A rare type of suicide attempt in east Turkey: acute zinc phosphide poisoning. Journal of Academic Emergency Medicine. 2013;12(2): 9-76.
10- ZINC PHOSPHIDE-National Library of Medicine HSDB Database 2017. Available from: https://toxnet.nlm.nih.gov/ cgibin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1059.
11- Dogan E, Guzel A, Ciftci T, Aycan I, Celik F, Cetin B, et al. Zinc phosphide poisoning. Case reports in critical care. 2014.
12- Gunaratne WM, Wijeratne AT, Pila-pitiya SD, Siribaddana SH. A case of severe zinc phosphide poisoning. Ceylon Medical Journal. 2016;21:61(1).
13- Hassanian-Moghaddam H, Shahnazi M, Zamani N, Rahimi M, Bahrami-Motl-agh H, Amiri H. Plain abdominal radiogr-aphy: A powerful tool to prognosticate outcome in patients with zinc phosphide poisoning. Clinical radiology. 2014;69: 5-1062.
14- Trakulsrichai S, Kosanyawat N, Atiks-awedparit P, Sriapha C, Tongpoo A, Udo-msubpayakul U, Rittilert P, Wananukul W. Clinical characteristics of zinc phosphide poisoning in Thailand. Therapeutics and clinical risk management. 2017;13:335.
15- Shakoori V, Agahi M, Vasheghani-Farahani M, Marashi SM. Successful man-agement of zinc phosphide poisoning. Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Ind-ian Society of Critical Care Medicine. 2016;20(6):368.
16- Zamani N, Hassanian-Moghaddam H. RE: Successful management of zinc phos-phide poisoning. Indian Journal of Critical Care Medicine. 2016;20(8).
17- Bumbrah GS, Krishan K, Kanchan T, Sharma M, Sodhi GS. Phosphide poison-ing: a review of literature. Forensic science international. 2012;214(1-3):1-6.