بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های گیاهان دارویی کهورک ( Prosopis farcta L.) و تاتوره (Datura stramonium L.) روی سالمونلا تیفی‌موریوم (Salmonella typhimurium) جدا شده از طیور در شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کلینیکال پاتولوژی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران

2 استادیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 کارشناسی ارشد، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد‌میکروبی عصاره‌های جغجغه (Prosopis farcta L.) و تاتوره (.Datura stramonium L) روی سالمونلا تیفی‌موریوم (Salmonella typhimurium) جدا شده از طیور در شهرستان زابل است. گیاهان کهورک و تاتوره از کلکسیون گیاهان داروئی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل جمع‌آوری شدند. نمونه‌های گیاهی خشک و آسیاب گردیدند و در مرحله بعد عصاره‌ اتانولی از آن‌ها تهیه شد. سویه‌های باکتری سالمونلا تیفی‌موریوم از نمونه‌های مدفوع طیور بدست آمد. به منظور بررسی اثرات ضد-میکروبی عصاره‌های گیاهی مورد مطالعه از روش میکرودیلوشن جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر سالمونلا تیفی‌موریوم برابر با ppm 1/3 بوده است؛ در حالی که حداقل غلظت مهارکنندگی برای عصاره کهورک 5/6 ppm بوده است. همچنین حداقل غظت کشندگی عصاره تاتوره 25/6 و کهورک 5/12 بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره تاتوره در مهار باکتری سالمونلا قوی‌تر از عصاره کهورک عمل نموده است. ارزیابی ضریب همبستگی پیرسون بین محتوای فنل کل، فلاونوئید کل و MIC و MBC حاکی ازوجود رابطه معکوس بین این پارامترها بود. به طوریکه عصاره تاتوره که دارای فنل کل، فلاونوئید کل بالاتری بود؛ MIC و MBC پایین‌تری داشت و به همین دلیل در مهار باکتری موثر‌تر بود. نتایج آزمایش ما نشان داد عصاره‌های تاتوره وکهورک دارای اثرات ضد‌میکروبی مناسبی هستند و می‌توان از آن‌ها در درمان عفونت‌های ناشی از سالمونلا تیفی‌موریوم در طیور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1- Zahraei Salehi T. Salmonella. First edi-tion, University of Tehran. 2008;101-188. [In Persian]
2- Saad B, Azaizeh H, Said O. Tradition and perspctives of arab herbal medicine. A review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2005;2(4):475-9.
3- Jawad AM, Jaffer HJ, Alnaib A, Naji A. Antimicrobial activity of Sesquiterpene la-ctone and alkaloid fractions from Iraqi-plants. International Journal of Crude Drug Research. 1988;26:185-188.
4- Ranjbar Heidari A, Khayyat-Zadeh J, Keshtahgar M. Study of root aqueous ext-ract of Prosopis farcta effect on wound healing of diabetic adult male rats. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2012;19 (3):245-254.
5- Al-Qura'n S. Taxonomical and pharma-cological survey of therapeutic plants in Jordan. Journal of Natural Products. 2008; 1:10-26.
6- Jarald E, Balakrishnan Joshi S, Chandra Jain D. Diabetes VS Herbal Medicines. Iranian Journal of Pharmacology and thera-peutics. 2008;7(1):97-106.
7- Khan FM. Ethno-Veterinary medicinal usage of flora of greater cholista desert (Pakistan). Pakistan Veterinary Journal. 2009;29(2):75-80.
8- Soni P, Siddiqui AA, Dwivedi J, Soni V. Pharmacological properties of Datura stramonium L. as a potential medicinal tree: An overview. Asian Pacific journal of tropical biomedicine. 2012;2(12):1002-08.
9- Velmurugan S, Viji VT, Babu MM, Punitha MJ, Citarasu T. Antimicrobial effect of Calotropis procera active prin-ciples against aquatic microbial pathogens isolated from shrimp and fishes. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedical. 2012;2:812-817.
10- Mashayekhi K, Atashi S. The analy-zing methods in plant physiology. Tak. 2015:310. [In Persian]
11- Sanchooli N, Rigi M. The effects of plant extracts Prosopis fraca, Datura stram-unium and Calotropis procera against three species of fish pathogenic bacteria. Journal of Veterinary Research. 2015;70(4):455-462. [In Persian]
12- MustafaSazan K, Maulud Pshteewan Q, Hamad A. Detection of Sphingomonas paucimobilis and antibacterial activity of Prosopis farcta extracts on it. Karbala International Journal of Modern Science. 2018;4(1):100-106.
13- Sharifi Rad J, Hoseini-Alfatemi SM, Sharifi-Rad M, Miri A. Phytochemical screening and antibacterial activity of Prosopis farcta different parts extracts against methicillin-resistant Staphylococ-cus aureus (MRSA). Minerva Biotecnolo-gica. 2014;26:287-93.
14- Al-Sorchee SMA, Rabat AAK, Juma IM. The effect of extract plants on the causative agents of diarrhoea in children of erbil Kurdistan Iraq. midd Erbil Kurdistan Iraq. 2010;8:1-9.
15- Gul H, Qaisrani RN, Ayaz Khan M, Hassan Sh, Younis N. Antibacterial and antifungal activity of different extracts of Datura stramonium (branches and leaves sample). Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research. 2012;3:141-148.
16- Eftekhar F, Yousefzadi M, Tafakori V. Antimicrobial activity of Datura innoxia and Datura stramonium. Fitoterapia. 2005; 76(1):118-20.
17- Waza SA, Anthony P, Dar S. Phytochemical Analysis, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Methanolic Ex-tract of Datura Stramonium Seeds. Interna-tional Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2015;6(7):3021-26.
18- Shobha G, Soumya C, Shashidhara KS, Moses V. Phytochemical profile antibacte-rial and antidiabetic effects of crude aqu-eous leaf extract of datura stramonium. Pharmacophore. 2014;5(2):273-278.
19- Asadpour Y, Mohammadi M, Pourbak-hsh SA, Rasa M. Isolation, serotyping and antibiotic resistance of Salmonella isolated from chicken carcasses in Guilan province. Iranian Veterinary Journal. 2014;9(4):5-13. [In Persian]
20- Namroodi S, Estaji H, Dehmordeh M. Frequency and antimicrobial resistance pattern of salmonella spp in asymptomatic rural dogs. Journal of Mazandaran Univer-sity of Medical Sciences. 2016;26(135): 153-157. [In Persian]