مروری بر برخی مطالعات انجام شده درخصوص اثرمدیریت آبیاری و کود بر عملکرد سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات ایمن‌سازی مواد غذایی و کشاورزی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30495/qafj.2022.1952435.1024

چکیده

میزان آب مورد نیاز گیاه عاملی مهم و حائز اهمیت در رشد و نمو سویا محسوب می‌شود و تأثیر بسزایی در میزان عملکرد آن دارد. مقدار رطوبت خاک برای رشد مطلوب هر گیاه باید دارای یک حد بهینه‌ای باشد که به هر میزان از این حد کمتر و یا بیشتر شود، رشد گیاه کاهش می‌یابد و عملکرد دانه سویا به وسیله تعداد کل غلاف در هر بوته، تعداد دانه در هر غلاف و وزن هر دانه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در بررسی اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک سویا گزارش کردند که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار میزان فتوسنتز و عملکرد دانه گردید افزایش بازده مصرف آب آبیاری و باران متأثر از کاربرد صحیح کود شیمیایی به ویژه نیتروژن می باشد در ضمن کمبود نیتروژن پس از کمبود آب از مهم ترین عامل کاهش دهنده تولید محصولات زراعی به ویژه غلات می باشد مطالعات نشان داد که در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در گره به طور معنی داری تحت تأثیر کود نیتروژن قرار گرفت، به طوری که با افزایش میزان نیتروژن بر تعداد غلاف در گره افزوده شد. به طورکلی بهینه سازی مصرف آب و کود در محصولات زراعی به خصوص دانه های روغنی علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی باعث صرفه جویی در منابع آب می شود.

کلیدواژه‌ها


1- Erickson D.R. Practical handbook of soybean processing and utilization. Elsev-ier. 2015;23(3):528-533.
2- Izanloo A, Zeinali H, Hosseinzadeh AH, Majnoon Hosieni N. Investigation of com-mercial soybean cultivars' response to wat-er deficit stress in reproductive stages. 7th Iranian Congress of Crop Science and Pla-nt Breeding. September 2002;2-4.
3- Silva AF, Sediyama T, Silva FCS, Bez-erra ARG, Ferreira1 LV. Correlation and path analysis of soybean yield components. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 2015;5(1):177-179.
4- Wu R, Yang J, Wang L. Physiological response of flax seedlings with different drought-resistances to drought stress. Acta Agriculturae Boreali-Sinica. 2019;34(2): 145-153.
5- Fateh H, Karimpour M, Visani W, Sohrabi Y, Farahmandi H, Rahimzadeh S. Effect of drought stress and zinc fertilizer application on grain yield and some phy-siological characteristics of Williams cult-ivar. Plants and ecosystems. 2012;8(21): 77-90.
6- Rosenberg M. Effects of drought stress on soybean production. Agronomy. 2012; 1-3.
7- Shahin Rakhsar p, Raisi s. Water use efficiency and grain quality of three soy-bean cultivars in summer cultivation in Kerman climate. Journal of Soil and Water Science. 2011;21(4):53-63.
8- Sepaskhah AR, Tavakoli AR, mousavi F. Deficit Irrigation. IRNCID press. Tehr-an. 2006;287 [In Persion].
9- Asadi L, Khoshroush M, Pourgholam M, Liaqat A, Yuri M. Iranian Journal of Soil and Water Research. Volume 94. No. 3. 2018;226-672.
10- Hatami H, Mirror A, Azizi M, Dadkhah A. The effect of nitrogen ferti-lizer on growth and yield of soybean cultivars in North Khorasan. Electronic Journal of Crop Production Volume 2. No 2. 2009;25-42.
11- Wagner HM. Linear programming and regression analysis. Journal of the Amer-ican Statistical Association. 1959;54:206-212.
12- Fisher WD. A note on curve fitting with minimum deviations by linear progr-amming. Journal of the American Stati-stical Association. 1961;56:359-362.
13- Heady EO, Dillon JL. Agricultural production functions. New Delhi, Ludh-iana, Kalyani publishers, 1998;667.