تأثیر پوشش نانومرکب بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولز بر کیفیت داخلی و ریخت‌شناسی پوسته تخم‌مرغ طی دوره نگهداری در شرایط محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

10.30495/qafj.2022.1952893.1025

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر پوشش‌های خوراکی نانومرکب زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولز بر کیفیت داخلی و ریخت‌شناسی سطح پوسته تخم‌مرغ خوراکی آزمایشی با 120 عدد تخم‌مرغ در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تخم‌مرغ‌های فاقد پوشش (شاهد)، تخم‌مرغ-های حاوی پوشش کربوکسی‌متیل‌سلولز، تخم‌مرغ‌های دارای پوشش کربوکسی‌متیل‌سلولز- اسید الئیک و تخم‌مرغ‌های دارای پوشش نانومرکب کربوکسی-متیل‌سلولز- اسید اولئیک- نانورس بودند. پوشش‌دهی به‌روش غوطه‌وری انجام شد و تخم‌مرغ‌ها به‌مدت 5 هفته در دمای محیط (1±25 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. فراسنجه‌های کیفیت داخلی در پایان هفته‌های 1، 3 و 5 و ریخت‌شناسی سطح پوسته در آغاز و پایان دوره آزمایشی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد؛ تخم‌مرغ‌های حاوی پوشش نانومرکب در پایان دوره نگهداری دارای کمترین درصد افت وزنی و کمترین مقدار عددی اندیس اسید تیوباربیتوریک (05/0P<) و بیشترین مقدار عددی pH سفیده، بیشترین مقادیر عددی اندیس‌ زرده و واحد هاو (05/0P<) بودند. ضمن اینکه سطح پوسته تخم‌مرغ‌های حاوی پوشش نانومرکب از یکپارچگی و پیوستگی بیشتر و خلل و فرج و شکستگی کمتری نسبت به گروه شاهد بود. لذا می‌توان از پوشش نانومرکب کربوکسی‌متیل‌سلولز- اسید اولئیک- نانورس به‌عنوان یک بسته‌بندی زیست‌سازگار جهت انبارمانی تخم‌مرغ در دمای محیط به‌مدت 5 هفته بدون تأثیر نامطلوب در کیفیت داخلی و پوسته استفاده کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 28 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 خرداد 1401