اهداف و چشم انداز

محورهای موضوعی مجله

  • ماندگاری و ذخیره سازی فراورده های غذایی و تولیدات کشاورزی 
  • فناوری های نوین در زمینه نگهداری مواد غذایی و کشاورزی
  • زیست فناوری مواد غذایی و تولیدات کشاورزی
  • سنتز و شناسایی نگهدارنده های سالم جهت فراورده های غذایی و کشاورزی
  • فساد مواد غذایی
  • روش های کنترل بیولوزیک مواد غذایی و تولیدات کشاورزی
  • اندازه گیری ریز مغذی ها ، باقیمانده سموم و آفت کش ها در تولیدات کشاورزی
  • کود های بیولوزیک
  •  سایر حوزه های نوین مرتبط.