اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهدی حسن شاهیان

میکروبیولوژی استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

hassanshahianiauk.ac.ir

h-index: 19  

مدیر مسئول

دکتر مریم کاظمی پور

شیمی تجزیه دانشیار- عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

m.kazemipouryahoo.com

h-index: 14  

مدیر داخلی

دکتر اشرف کریمی نیک

میکروبیولوژی استادیار، گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان)

a.kariminikiauk.ac.ir
09133413556
0000-0001-6489-9500

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا مودب

میکروب شناسی پزشکی استاد، گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

srmoaddabgmail.co

h-index: 6  

دکتر محمد رضا اردکانی

اکولوژی کشاورزی استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mohammadreza.ardakankiau.ac.ir

h-index: 13  

دکتر محبوب نعمتی

داروسازی،شیمی مواد خوراکی استاد، گروه داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

nematimtbzmed.ac.ir

h-index: 18  

دکتر فرشید کفیل زاده

زیست شناسی استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

f.kafilzadehgmail.com

h-index: 8  

دکتر یحیی تهمتن

بهداشت مواد غذایی دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی

yahyatahamtanyahoo.com

h-index: 6  

دکتر غلامرضا اسدی کرم

بیوشیمی بالینی استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

gh_asadikmu.ac.ir

h-index: 16  

دکتر محمد رضا اخگر

شیمی آلی دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی(کرمان)

m_akhgar2000yahoo.com

h-index: 11  

دکتر نجمه یزانپناه

علوم خاک دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان)

nyazdanpanahiauk.ac.ir

ویراستار

دکتر هما حمایلی

گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران

hamayeli_homayahoo.com